zoner.sk   |   regZone.cz   |   slovaknet.sk   |   inShop.sk   |   inMail.sk   |   Interval.cz   |   ZonerPress.sk   |   inPage.sk   |   Zonerama.sk
prihlásenie k účtu
novinky

10. 1. 2019
UPGRADE Novo je predvolená verzia PHP 7.3.
8. 10. 2018
UPOZORNENIE: 9.10.2018 dôjde k presťahovaniu servera do nového dátového centra. Očakávaný výpadok cca hodina.
19. 5. 2017
UPOZORNENIE: Novo zriaďované služby sú na PHP 7.0.
archív
odporúčaná knihaMySQL profesionálne
Optimalizácia pre vysoký výkon
712 strán, cena 26,79 €

kúpiť
zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky pre poskytovanie služieb webhostingu na doméne PHP5.sk. 1. Poskytovateľom služby je ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 35770929.

 2. Používateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba

 3. Predmet zmluvy
  1. Predmetom zmluvy je poskytnutie webového priestoru na doméne 3. úrovne s koncovkou php5.sk.
  2. Webový priestor je poskytnutý zadarmo a je primárne určený pre vývojárov a programátorov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s technológiou PHP5, vyskúšat si ju a otestovať na reálnom webovom serveri.

 4. Práva a povinnosti poskytovateľa
  1. Poskytovateľ zabezpečí používateľovi zriadenie a prevádzku virtuálneho servera na serveri poskytovateľa pripojeného k počítačovej sieti Internet. Prevádzkou virtuálneho servera sa rozumie zabezpečenie prenosu dát po sieti Internet pomocou protokolu HTTP.
  2. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok a ani za škody z toho vyplývajúce pre používateľa alebo tretiu stranu.
  3. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody, a to i finančné, ktoré boli používateľovi spôsobené prevádzkou služby, alebo naopak pozastavením či nefunkčnosťou služby.
  4. Poskytovateľ nebude poskytovať získané údaje od používateľa žiadnej tretej strane pokiaľ nebudú tieto informácie vyžiadané štátnými orgánmi oprávnenými k tomu zákonom.
  5. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku skriptov a programov, ktoré by mohli akokoľvek poškodit poskytovateľa či tretiu osobu.
  6. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť prevádzku servera bez upozornenia z dôvodu jeho úprav a údržby. Poskytovateľ môže kedykolvek zmeniť verziu používaného software.
  7. Poskytovateľ nie je povinný používateľovi poskytovať akúkoľvek technickú podporu v prípade nefunkčnosti jeho prezentácie, skriptov.
  8. Poskytovateľ má právo znovu neposkytnúť službu užívateľovi, pokiaľ mu bola skôr služba zrušená pre neplnenie podmienok jej prevádzky.
  9. Poskytovateľ má právo obmedziť technické parametre hostingu podľa vlastného uváženia.
  10. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť Zmluvné podmienky pre poskytovanie služby webhostingu na doméne php5.sk. Aktuálne znenie podmienok je vždy k dispozícii na adrese http://www.php5.sk.

 5. Práva a povinnosti používateľa
  1. Používateľ si volí názov doménového mena sám, podľa vlastného uváženia. Názov nesmie mať spojitosť s akoukoľvek sexuálnou tématikou, vulgárnymi výrazmi, s násilím alebo s propagáciou zakázaných hnutí a nemal by porušovať etický kódex internetu. Už registrovaný názov nie je možné druhy krát zaregistrovať.
  2. Používateľ má právo na samostatnú aktualizáciu stránok prostredníctvom prenosového protokolu FTP.
  3. Používateľ zodpovedá za technickú správnosť WWW stránok a za správnosť výstupu na klientskom počítači, nebude server zaťažovať nefunkčnými skriptami alebo inak brániť funkciám serveru.
  4. Používateľ zodpovedá za informácie a materiály, ktoré uchováva, prezentuje alebo prenáša prostredníctvom serveru. Používateľ nesmie zriadiť WWW stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi. Nesmie tiež uverejňovať stránky s eroticky ladenou tématikou. Stránky s týmto obsahom nie sú povolené ani za podmienky prístupu chráneného heslom.
  5. Používateľ zodpovedá za škodu vzniknutú poskytovateľovi i tretím osobám v dôsledku porušenia Zmluvných podmienok.
  6. Používateľ suhlasí so zasielaním informácií na zadané e-maily spoločnosťou ZONER s.r.o.

 6. Zrušenie zriadeného webového priestoru
  1. Domény, ktoré budú mať po dobu jedného mesiaca nulovú návštevnosť alebo budú obsahovať súbory, ktoré nijako nesúvisia s PHP technológiou, budú kompletne vymazané.
  2. Domény, u ktorých sa užívateľ aspoň 1x za 6 mesiacov neprihlási na FTP alebo na administratívny účet, budú kompletne zmazané.
  3. Domény, ktorých používatelia porušia akékoľvek ustanovenie týchto podmienok budú kompletne zmazané.
  4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie priestoru a účtu v prípade, že vyhodnotí obsah stránok za nevhodný k účeľu projektu PHP5.sk.
  5. Poskytovateľ vykonáva rušenie webových priestorov bez upozornenia.

 7. Záverečné ustanovenia
  1. Prevádzka projektu PHP5.sk nie je akokoľvek garantovaná a môže byť kedykoľvek ukončená.